залишити заявку на навчання

Додаток 6
до пункту 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань  з питань охорони праці (наказ Держ. комітету Укр. з нагляду за ОП від 26 січня 2005р. 15)

 _________________________________________________________________________________

(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

_________________________________________________________________________
(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато "___" _______________ 20__ р.

Закінчено "___" _______________ 20__ р.

Формат А4 (210 х 297)

N з/п 

Дата про-
ве-
ден-
ня інс-
трук-
тажу 

Пріз-
вище, ініціали осо-
би, яку інст-
рук-
тують 

Про-
фесія, посада особи, яку інст-
рукту-
ють 

Вид інструк-
тажу (первин-
ний, повтор-
ний, позапла-
новий, цільо-
вий), назва та номер інструк-
ції 

Причина прове-
дення позапла-
нового або цільового інструк-
тажу 

Пріз-
вище, ініці-
али особи, яка інст-
рук-
тує та переві-
ряє знання 

Підписи 

Стажування (дублювання) на робочому місці 

Знання переві-
рив, 
допуск до роботи здійснив (підпис, дата) 

осо-
би, яку інст-
рук-
ту-
ють 

особи, яка інст-
струк-
тує 

кіль-
кість змін, з ___ до ___ (дати) 

стажу-
вання (дублю-
вання) прой-
шов (підпис праців-
ника) 

10 

11 

12 

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua