залишити заявку на навчання

Додаток 5
до пункту 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (Затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15)

_________________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розпочато "___" ______________ 20__ р.

Закінчено "___" ______________20__ р.

Формат А4 (210 х 297)

N з/п 

Дата прове-
дення інструк-
тажу 

Прізви-
ще, ім'я та по батькові особи, яку інструк-
тують 

Професія, посада особи*, яку інструк-
тують, її вік 

Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток), до якого приймається особа, що інструктуєть-
ся 

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструк-
тує 

Підписи 

особи, яку інструк-
тують 

особи, яка інструк-
тує 

 

Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua